صفحات

درباره من

عکس من
Ottawa, Canada
رادیو ایرآوا بعنوان اولین رادیوی فارسی زبان اتاوا و حومه از سال 1995 فعالیت خود را آغاز کرد. بخش انگلیسی در زمستان 2005 راه اندازی شد. مجری و تهیه کننده: نرگس غفاری پخش زنده: یکشنبه ها ساعت 15:00 بوقت اتاوا، 23:30 بوقت تهران www.radioirava.com

یکشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۸

نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته


پارلمان اروپا در حمایت از ساکنان اشرف قطعنامه ای را به تصویب رساند
روز جمعه 23 آوریل پارلمان اروپا در اجلاس رسمى خود در استراسبورگ قطعنامه فوقالعاده مهمى درباره تضمين حفاظت اشرف، ممنوعيت هرگونه جابجايى ساكنان اشرف و تضمين كليه حقوق آنان طبق كنوانسيون چهارم ژنو و كنوانسيون پناهندگى 1951با 284 رأى مثبت در برابر 42 رأى منفى تصويب كرد. پارلمان اروپا در مصوبه خود اعلام داشت:
با توجه به كنوانسيونهاى ژنو و به‌طور خاص ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو در مورد موقعيت حقوقى افراد حفاظت شده،
با توجه به كنوانسيون ژنو 1951 مربوط به موقعيت پناهندگى و پروتكل الحاقى 1967،
با توجه به توافقنامه موقعيت نيروها (سوفا) كه بين دولتهاى آمريكا و عراق در نوامبر 2008 به امضا رسيده است،
با توجه به قطعنامه‌هاى پارلمان اروپا در تاريخ 12 ژوئيه 2007 و 4سپتامبر 2008 واشارات آنها به اين كه ساكنان قرارگاه اشرف از موقعيت حقوقى افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو برخوردار هستند،
با توجه به ماده قانونى شماره 115 از قوانين پروسدورى،
- در حاليكه قرارگاه اشرف در شمال عراق طى دهه 1980 بهعنوان محل اقامت اعضاى گروه اپوزيسيون سازمان مجاهدين خلق ايران تشكيل شده است،
- در حاليكه در سال 2003 نيروهاى آمريكايى در عراق در ازاى خلع سلاح ساكنان اشرف به آنها حفاظت دادند و آنها بهعنوان ”افراد حفاظت شده“ تحت كنوانسيونهاى ژنو نامگذارى شدند،
- در حاليكه كميسارياى عالى حقوقبشر سازمان ملل در نامه مورخ 15اكتبر 2008 از دولت عراق مصرا خواستار حفاظت ساكنان اشرف از اخراج اجبارى، اخراج يا بازگردانيدن آنان كه ناقض اصل نان رفالمان مىباشد و خويشتندارى از هر اقدامى كه جان و امنيت آنان را به خطر مىاندازد، شده بود،
- در حاليكه بعد از توافقنامه سوفا بين آمريكا و عراق قرارگاه اشرف به كنترل نيروهاى امنيتى عراقى از اول ژانويه 2009 بازگشته است،
- در حاليكه مطابق اظهارات مشاور امنيت عراق، مقامهاى عراقى قصد دارند به تدريج ادامه حضور ساكنان قرارگاه اشرف را ”غيرقابل تحمل“ كنند
-و در حاليكه گفته مىشود مشاور امنيتى هم‌چنين به اخراج/استرداد و/يا جابجايى اجبارى ساكنان اشرف در داخل عراق اشاره كرده است،
پارلمان اروپا از نخستوزير عراق مصرانه مىخواهد تا تضمين كند هيچ اقدامى توسط مقامهاى عراقى كه حقوقبشر ساكنان قرارگاه اشرف را نقض كند صورت نگيرد و هم‌چنين مقاصد دولت را نسبت به آنان روشن سازد.
پارلمان اروپا از مقامهاى عراقى مىخواهد كه از جان و تماميت فيزيكى و روانى ساكنان قرارگاه اشرف حفاظت كند و با آنها طبق تعهدهاى كنوانسيونهاى ژنو رفتار كند و بخصوص آنها را با نقض اصل نانرفولمان بهطور اجبارى جابجا، ديپورت و يا اخراج نكند.
پارلمان اروپا با احترام به انتخاب هر كس كه در كمپ اشرف زندگى مىكند درباره آينده خود، معتقد است كه كسانى كه در قرارگاه اشرف زندگى مىكنند و ديگر ايرانيانى كه اكنون در عراق سكونت دارند و ايران را به دلايل سياسى ترك كردهاند در صورت بازگشت غير داوطلبانه به ايران با ريسك جدى نقض حقوقبشر روبهرو هستند.
پارلمان اروپا تأكيد مىكند كه هيچ شخصى نبايد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به وضعيتى برگردانده شود كه مىتواند در معرض تهديد شكنجه قرار گيرد و يا با نقض ساير حقوق مواجه گردد.
پارلمان اروپا از دولت عراق مىخواهد كه به محاصره قرارگاه خاتمه دهد و موقعيت قانونى ساكنان قرارگاه اشرف را كه «افراد حفاظت شده» تحت كنوانسيونهاى ژنو مىباشند محترم شمارد و از هرگونه اقدامى كه زندگى يا امنيت آنها را به خطر مىاندازد خوددارى نمايد. بهطور مشخص دسترسى كامل به غذا، آب، رسيدگيها و امكانات پزشكى، سوخت، اعضاى خانواده و سازمانهاى بشردوستانه بينالمللى بايستى تضمين شود.
پارلمان اروپا از شوراى اتحاديه اروپا و كميسيون اروپا و كشورهاى عضو مىخواهد كه همراه با دولتهاى عراق و آمريكا و كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل و كميته بينالمللى صليب سرخ در جهت يافتن استاتو و موقعيت قانونى درازمدت كه براى قرارگاه اشرف و ساكنان آن رضايتبخش باشد، تلاش كنند.
پارلمان رئيس خود را موظف مىكند كه اين قطعنامه را به شوراى وزيران اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا، دولتها و پارلمانهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، كميسارياى عالى پناهندگان ملل متحد و كميته بينالمللى صليب سرخ، دولت ايالات متحده و دولتها و پارلمانهاى عراق. ارائه نمايد. در همین رابطه رسانه های بین المللی این خبر را وسیعا انعکاس دادند. يونايتدپرس بينالمللى: پارلمان اروپا از دولت عراق خواسته است كه 3هزارو 500تن از مخالفان ايرانى را كه در شمال بغداد در محاصره هستند بهزور اخراج ننمايد. در قطعنامهيى كه روز جمعه صادرگرديد، نمايندگان پارلمان اروپا از نخستوزير عراق خواستند اطمينان يابد هيچ اقدامى در راستاى نقض حقوق 3هزارو 500تن از ساكنان كمپ اشرف صورت نمىگيرد. سازمان مجاهدين خلق براى مدتهاى مديد، خارى در پهلوى رژيم ملاها در تهران بوده است. اتحاديه اروپا در ماه ژانويه اين سازمان را از ليست تروريستى خود خارج ساخت؛ اين اقدام در پى اقدامى مشابه از سوى بريتانيا در سال گذشته صورت گرفت. سازمان مجاهدين خلق ايران اكنون در تلاش است كه در نبرد خود براى خروج از ليست ايالات متحده نيز پيروز شود. خبرگزارى بلومبرگ: مريم رجوى، ”قطعنامه پارلمان اروپا را يك شكست براى رژيم ملايان در توطئهشان عليه ساكنان اشرف و زمينهسازى براى يك فاجعه انسانى“ توصيف كرد. ميدل ايست تايمز انگلستان: نمايندگان اروپايى هشدار دادند كه درصورتى كه اعضاى سازمان مجاهدين خلق در عراق بهزور به ايران بازگردانده شوند، ممكن است با بدرفتارى يا مجازات مرگ روبهرو شوند. قطعنامه پارلمان اروپا هم‌چنين از بغداد خواست كه محاصره اين مكان را بردارد و از هرگونه اقدامى كه زندگى يا امنيت آنها را به خطر مىاندازد خوددارى نمايدو امكان دسترسى كامل به غذا، آب، رسيدگيها و امكانات پزشكى، سوخت، اعضاى خانواده و سازمانهاى بشردوستانه بينالمللى را به آنها بدهد. شيكاگوتريبيون: براساس قطعنامه پارلمان اروپا ايرانيان تبعيدى در عراق مىبايست اجازه حضور در اين كشور را داشته باشند چرا كه (درغيراينصورت) با خطر بدرفتارى و يا شكنجه در ايران روبهروخواهند بود. نمايندگان پارلمان اروپا از مقامهاى عراقى خواستند تا با دولت آمريكا، سازمان ملل و كميته صليب سرخ بينالمللى كار كنند تا موقعيت قانونى درازمدت براى ساكنان اشرف بيابند. روزنامه السیاسیه چاپ کویت: پارلمان اروپا بغداد را به پايان دادن به محاصره قرارگاه اشرف فراخواند. مريم رجوى قطعنامه پارلمان اروپا را به مثابه ”پاسخ قاطعى به خامنهاى دانست“ روزنامه اردنى العرب اليوم: مريم رجوى پرزيدنت شوراى ملى مقاومت ايران روز جمعه از حمايت نمايندگان پارلمان اروپا از ساكنان قرارگاه استقبال كرد. قطعنامه پارلمان اروپا بر موقعيت قانونى ساكنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده طبق كنوانسيون چهام ژنو تأكيد مىكند ”. روزنامه الدستور چاپ اردن: پارلمان اروپا طى قطعنامهيى از عراق خواست كه به حقوق ساكنان قرارگاه اشرف احترام گذارد. مريم رجوى پرزيدنت شوراى ملى مقاومت ايران ضمن استقبال از حمايت نمايندگان پارلمان اروپا از ساكنان قرارگاه اشرف گفت: اين قطعنامه بر موقعيت قانونى ساكنان اشرف بهعنوان افراد حفاظت شده طبق كنواسيون چهارم ژنو تأكيد مىكند». تلويزيون بابليه عراق: پارلمان اروپا از نخستوزير عراق خواست تا حقوق ساكنان اشرف را تضمين كند. تلويزيون رافدين عراق: پارلمان اروپا با صدور قطعنامهيى درباره ساكنان قرارگاه اشرف، از دولت عراق خواستار لغو محاصره اين قرارگاه شد. تلويزيون السومريه عراق: پارلمان اروپا از دولت عراق خواستار محترم شماردن موقعيت قانونى ساكنان اشرف شد. راديو عربى سوا: نمايندگان پارلمان اروپا از بغداد خواستار تضمين حفاظت از اعضاى سازمان مجاهدين خلق در عراق شدند.
راديو بينالمللى فرانسه: پارلمان اروپا، امروز با انتشار بيانيهاى در فرانسه، از دولت عراق خواست تا به محاصره“ پايگاه اشرف ”، محل استقرار هزاران تن از اعضاء و هواداران“ سازمان مجاهدين خلق ايران ”پايان دهد. پارلمان اروپا در اين بيانيه، هم‌چنين از دولت نورى المالکى مىخواهد، ضمن شفافيت بخشيدن به سياستهاى خود در مورد مجموعه نفرات اين سازمان، مستقر در پايگاه اشرف، به حقوق بينالمللى آنها بهعنوان مصونيت پناهندگى احترام گذارد. در اين بيانيه گفته شده است که دولت عراق بايد، دسترسى آزادنه ساکنين پايگاه اشرف به مواد غذائى، دوارو و درمان اعضاء و خانوادههاى آنها و هم‌چنين تماس آنها با سازمانهاى بشر دوستانه بينالمللى را امکان پذير سازد“ . سازمان بينالمللى مبارزه عليه شکنجه ”اعلام کرده است که نيروهاى امنيتى عراق اخيراً با محاصره پايگاه اشرف از خروج افراد سازمان مجاهدين جلوگيرى و مانع از تحرک آزادنه آنها مىشوند.
سایت سازمان مجاهدین خلق ایران در خبری از عکس العمل رژیم در رابطه با قطعنامه پارلمان اروپا نوشت: رژيم آخوندی در رسانههاى خود تحت عنوان دخالت پارلمان اروپا در امور عراق، نسبت به تصويب قطعنامه اين پارلمان در حمايت از ساكنان اشرف و تضمين حقوق قانونى آنها، سوز و گداز كرد. تلويزيون رژيم گفت: اتحاديه اروپا بر حضور اين گروهك خطرناك در عراق تأكيد مىكند. اعضاى پارلمان اروپا روز جمعه با صدور قطعنامهيى اخراج اين گروهك از عراق را نقض حقوقبشر دانسته و خواستار تداوم حضور اعضاى منافقين در خاك عراق شدند.

رسانههاى عراق خبرهايى مبنى بر بركنارى موفق ربيعى و انحلال تشكيلات دفتر مشاور امنيتى عراق منتشر كردند
روزنامه الصباح الجديد تحت عنوان «مشاور امنيت ملى در انتظار تيرخلاص» گزارش كرد: منابع مطلع عصر روز شنبه به الصباح الجديد گفتند كه شوراى وزيران عراق در مورد وضعيت قانونى ”مشاورامنيت ملى“ بحث و گفتگو كرده است هرچند كه خبر تصميم لغو اين منصب هنوز به‌طور كامل تائيد نشده است. عمر الكربولى نماينده پارلمان از حزب اسلامى به الصباح الجديد گفت: شوراى وزيران نامهيى را در اين رابطه به پارلمان ارسال كرده است، اما من مطمئن نيستيم كه اين نامه را پارلمان دريافت كرده باشد». روزنامه الدستور خبر داد: دولت دفتر مشاور امنيت ملى را منحل كرد و پرسنل آنرا به وزارتخانههاى امنيتى منتقل نمود. شوراى وزيران انحلال دفتر مشاور امنيت ملى را كه رياست آن به عهده موفقالربيعى تصويب كرد. شوراى وزيران در جلسهاى برياست نخستوزير نورى مالكى وضعيت دفتر مشاور امنيت ملى را مورد بحث قرار داد و تصميم به انحلال آن گرفت. فراكسيونهاى پارلمانى در جريان بحث در مورد بودجه سال 2009 به مبالغى كه براى دفتر مشاور امنيت ملى و وزارت امنيت ملى اختصاص داده شده است بدليل غيرقانونى بودن آنها اعتراض كردند. صباح الساعدى عضو پارلمان عراق گفت «تاسيس دفتر مشاور امنيت ملى امرى بر خلاف قانون است و اختصاص دادن 23ميليارد دينار به اين دفتر كارى است غيرقانونى» وى خواستار انحلال اين دفتر و لغو انتصابهايى كه از سوى آن صورت گرفته است، حذف بودجه آن و پيگرد قانونى كسانى گرديد كه با زير پاگذاشتن اختيارات و هدر دادن اموال عمومى، فرمان اين انتصابها را دادهاند. دفتر مشاور امنيتى در بيانيهاش به اظهارت الساعدى جواب داد و گفت: ”اين يك نهاد قانونى است كه وضعيت آن مشابه ديگر وزارتخانهها و ارگانهاى امنيتى عراق است“ كما اينكه بسيارى از وزارتخانههاى ديگر هم به موجب فرمانهاى پل برمر ايجاد شده است. الدستور از طريق منابعش مطلع گرديد كه فرمان شماره 68 پل برمر كه به موجب آن دفتر مشاور امنيت ملى تاسيس شد لغو شده و همه پرسنل دفتر مشاور امنيت ملى به وزارتخانههاى امنيتى ديگر منتقل مىشوند، اما هنوز آينده شغلى دكتر موفقالربيعى كه منصب مشاور امنيت ملى را بهعهده داشت مشخص نشده است». تلويزيون بغداد با ذكر همين خبر خاطرنشان كرد: هيأت دولت عراق تصميم به انحلال دفتر مشاور امنيتى گرفته و چندين فراكسيون پارلمانى به تشكيل نهاد مشاور امنيت ملى و وزارت امنيت ملى اعتراض كردند زيرا هيچ‌كدام از آنها به‌صورت قانونى تشكيل نشدهاند. منابع امنيتى روز جمعه گفتند كه هيأت دولت با انحلال دفتر مشاور امنيت ملى كه موفقالربيعى رياست آنرا بر عهدهدارد موافقت كرده است. اين منابع گفتند هيأت دولت در جلسه خود به رياست نورى المالكى نخست وزير، وضعيت دفتر مشاور امنيت ملى را مورد بحث قرار داده است و تصميم به منحل كردن آن گرفته است. لازم بذكر است كه تعدادى از فراكسيونهاى پارلمانى هنگام بحث حول بودجه سال 2009 به ميزان بودجه اختصاص داده شده به دفتر مشاور امنيت ملى و وزارت امنيت ملى كه هيچ‌كدام به‌صورت قانونى تشكيل نشدهاند اعتراض داشتند. صباح الساعدى عضو مجلس نمايندگان گفت كه تشكيل دفتر مشاور امنيت ملى نقض قانون اساسى است و اختصاص بودجه 23ميليارد دينارى به آن غيرقانونى مىباشد. وى خواستار لغو اين بودجه و دفتر مشاور امنيت ملى و كارمندان آن شد. او هم‌چنين خواستار اتخاذ اقدامهاى قانونى در حق كسانى شد كه كارمند استخدام كرده و اموال عمومى را به هدر دادهاند». از سوى ديگر على اديب از رهبران حزب الدعوه، حزب نورى مالكى نخستوزير عراق به روزنامه المشرق گفت: «اختيارات بهكارگيرى دفتر مشاور امنيت ملى كه به حكم حاكم غير نظامى پل برمر ايجاد شده بود، اكنون به پايان رسيده است. حكم پل برمر به مدت 5سال بود. على اديب در عين حال افزود: دولت مىتواند اختيارات دفتر مشاور امنيت ملى را براى مدت ديگرى تجديد كند و يا تجديد نكند. سايت براثا وابسته به رژيم آخوندى نيز از حذف دفتر مشاور امنيت ملى و بازنشسته كردن موفقالربيعى خبر داد و نوشت: «منابع مطبوعاتى از بازنشسته كردن موفقالربيعى مشاور امنيتى ملى و حذف باصطلاح دفتر مشاور امنيت ملى خبر دادند، اين منابع توضيح دادند قصور مشاور امنيت ملى در انجام وظايفش و اظهاراتى كه نشانهاى از حس امنيتى در آن نبود در نهايت منجر به حذف اين پست شد». شايان يادآورى است كه روز گذشته خبرگزارى مهر آخوندى متعلق به ولىفقيه ارتجاع، به نقل از موفق ربيعى خبر داد: شمارش معکوس براى اخراج گروهك تروريستى منافقين از عراق آغاز شده و از ادامه حضور آنها در عراق فقط چند روز باقى مانده است! به گزارش خبرگزارى خامنهاى، الربيعى در ادامه افزود که اعضاى گروهک تروريستى منافقين خارجى هستند و حضورآنها در عراق غيرقانونى است و بايد کشور را ترک کنند. مشاور امنيت ملى عراق در ادامه تاکيد کرد: ادامه حضور اعضاى اين گروهک در عراق بسيار کوتاه و به چند روز تبديل شده است. اين در حالى است که پارلمان اروپا در حمايت از گروهک تروريستى منافقين و با هدف فشار بر دولت عراق، در قطعنامهيى از بغداد خواست تا منافقين را براى ترک خاک اين کشور تحت فشار قرار ندهد. پارلمان اروپا در قطعنامه مزبور خواستار برداشته شدن تمامى محدوديتهاى اعمال شده از سوى دولت عراق عليه گروهک منافقين شده است. يك سخنگوى مطبوعاتى مجاهدين در دهلى نو، خطاب به آخوندهاى يزيدى حاكم بر ايران و مشاوران امنيتى آنها در عراق و غير عراق، به‌ويژه در نيروى تروريستى قدس، خاطرنشان كرد: اولاً- از ياد نبرند كه به گفته مجاهدان اشرف: هركه با آل على در افتاد، بر افتاد! ثانياً- اگر چيزى به شمارش معكوس افتاده باشد همانا نفسهاى آخوندهاى غاصب و اشغالگر رژيم ولايت فقيه است كه فضيحت توطئهها و اقدامهاى سركوبگرانه آنها عليه اشرف اكنون عالم گير شده و دنيايى را برشورانده است.

******
رژيم حكم اعدام يك دختر جوان را در تهران صادر كرد. وى سحر نام دارد و 19ساله مىباشد. خبرگزارى فرانسه خبر اعدام يك زندانى در زندان مركزى اصفهان را مخابره كرد و افزود: با اين اعدام، تعداد اعدامها در سال جارى ميلادى در ايران به 70نفر رسيد.

110 نفر توسط مأموران حکومتی دستگير شدند
مأموران نيروى انتظامى، 110نفر را به بهانه شركت در يك جشن، در محدوده كلانترى 129 جامى تهران دستگير كردند. پاسدار فقيه يكى از سركردگان نيروى انتظامى رژيم با اعلام اين خبر گفت: بيش از 60 مرد و 53 زن كه در اين جشن شركت داشتند، در بازداشت نيروى انتظامى قرار دارند و بهزودى به دستگاه قضايى معرفى خواهند شد.

چهار تن از اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه دستگیر شدند
در آستانه روز جهانى كارگر، رژيم 4تن از اعضاى سنديكاى كارگران اتوبوسرانى تهران و حومه را در مقابل منازلشان دستگير كرد. اين چهار تن عبارتند از عبدالله الف، روزبه شمس، دانيال محمدنيا و سروش کاهنى. اين افراد به دليل دعوت از اقشار جامعه براى شرکت در روز جهانى کارگر در پارک لاله توسط مأموران اطلاعاتى دستگير شدند.

دانشجویان به اعتراضات خود ادامه می دهند
دانشجويان دانشگاه تهران به اقدامهاى سركوبگرانه كميته انضباطى اعتراض كردند و با مأموران انتظامات دانشگاه درگير شدند. مأموران انتظامات به دانشجويان تجمع كننده حمله كردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
خبرگزارى حكومتى فارس ضمن اذعان به اعتراضهاى دانشجويان دانشگاه مشهد نوشت: در اين مراسم شعارهايى نظير ”توپ، تانک بسيجى ديگر اثر ندارد“ ،”آزادى انديشه با ريش و پشم نميشه“و ”مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران” سرداده مىشد. به نوشته اين خبرگزارى حكومتى جمعيت هم‌چنين پلاكاردهايى با خود حمل مىكردند كه بر روى آنها نوشته شده بود: ”زندانی سياسى آزاد بايد گردد“».
بیش از هزار تن از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در اعتراض به ورود مأموران نيروى انتظامى و ضرب و شتم دانشجويان، تجمع اعتراضى برگزار كردند. دانشجويان در حالى كه بازو بندهايى با شعار ”دانشجويان در بند را آزاد کنيد“ بسته بودند، ورود نيروهاى انتظامى را محكوم كردند. دانشجويان تهديد كردند اگر سركرده نيروى انتظامى رسماً عذرخواهى نكند، از روز شنبه به اعتراضهاى خود ادامه خواهند داد. لازم به يادآورى است روز يكشنبه 30فروردين مأموران نيروى انتظامى وارد دانشگاه تربيت معلم شده و يكى از دانشجويان را كه به ورود آنها اعتراض كرده بود دستگير و با ضرب و شتم در صندوق عقب خودرو انداخته و قصد خروج از دانشگاه را داشتند كه دانشجويان به اين اقدام اعتراض مىكنند. مأموران نيروى انتظامى سلاحهاى خود را به طرف دانشجويان نشانه مىروند و با تيرهوايى شلیک مىكنند ولى در نهايت، دانشجوى دستگير شده و به شدت مضروب را در گوشه دانشگاه رها مىكنند و مىگريزند.

احمدی نژاد در حال زمینه چینی برای سرکوب هر چه بیشتر جوانان است
پاسدار احمدىنژاد، براى سركوب هرچه شديدتر جوانان تحت عنوان اراذل و اوباش گفت: “بايد با ابتکار عمل، اراذل و اوباش را از کل جامعه جدا کنيم و با سپردن کارهايى مثل کار در معادن و کوير تلاش کنيم تا اين افراد آدم شوند”. احمدىنژادگفت: كارى كه در برخورد با اين اراذل و اوباش شد، به نظرم يك كار افتخار آميزى بود اما كار تمام نشده است. اطلاعات و شناسايى و برخورد و دستگيرى بعد از دو روز دوباره طرف مياد توى همون كوچه سربلند مىكنه. اين رو هم بايد يك كارى بكنيم كه از اين بروكراسى و چرخشهاى ادارى تقنينى و قضايى و اينها بياد بيرون يك جايى بايد اينها رو ببريم كه آدم بشن و اينها شدنى است.

کارکنان بیمارستان تبریز، تجمع اعتراضی برپا کردند
156نفر از كاركنان بيمارستان مدنى تبريز تجمع اعتراضى برگزار كردند. آنها در اعتراض به اخراج خود در مقابل وزارت بهداشت رژيم در اين شهر تجمع كردند.

******
كارگران كارخانه لولهسازى خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود، جاده مقابل كارخانه را بستند. كارگران معترض گفتند در صورتى كه به خواستههايمان رسيدگى نشود، به تهران خواهيم رفت و در روز جهانى كارگر دست به اعتراض خواهيم زد. همچنین كارگران كارخانه سرب و روى زنجان براى چندمين بار در مقابل استاندارى رژيم در زنجان تجمع كردند. تجمع كنندگان اعلام كردند بعد از گذشت 4ماه وعده براى رسيدگى به خواستهايمان، هنوز بلاتكليف هستيم و در صورتى که به خواستهها و حقمان نرسيم به تجمع خود ادامه مىدهيم. در خبری دیگر، 200 تن از مهمانداران هواپيمايى ايران خواستار رسيدگى به وضعيت استخدامى خود شدند. آنها تهديد كردند اگر به خواستهشان رسيدگى نشود، دهم ارديبهشت با لباس فرم در مقابل دفتر پاسدار احمدىنژاد تجمع اعتراضى برگزار خواهند كرد و اگر باز به خواست آنها رسيدگى نشود، دست به اعتصاب خواهند زد. خاطرنشان مىشود مهمانداران هواپيمايى ايران روز 22فروردين نيز در مقابل دفتر پاسدار احمدىنژاد تجمع اعتراضى برگزار كرده بودند. کشاورزان ذرت کار شهرستان پارس آباد مغان در مقابل اداره كشاورزى اين شهر تجمع اعتراضى برگزار كردند. تجمع كنندگان خواستار پرداخت 230ميليارد ريال طلب ذرت کاران از اداره کشاورزى استان اردبيل شدند.

رژيم از صدور مجوز براى شركت دانشجويان در راهپيمايى روز جهانى كارگر در تهران خوددارى مىكند
دانشجويان دانشگاه تهران خواستار صدور مجوز براى شركت در راهيپمايى یازده ارديبهشت به منظور همبستگى با كارگران شدند اما كارگزاران رژيم در دانشگاه اعلام كردند به دستور مقامهاى بالاى مملكتى اجازه صدور چنين مجوزى را نداريم.

15 تن از كارگران معدن در زرند كرمان براثر انفجاري در داخل معدن جان سپردند
اين حادثه به گزارش روزنامه حكومتي اعتماد روز يكشنبه 30فروردين88 در معدن باب نيرو رخ داد. رژيم اعلام كرد اين حادثه براثر انفجار گاز متان در داخل معدن صورت گرفته است. نبودن امكانات و تجهيزات لازم براي كمك به آسيب ديدگان و تعلل كارگزاران رژيم در تخليه فوري معدن باعث گستردگي ابعاد تلفات گرديد. برخي گزارشها حاكي است كه شمار قربانيان 18نفر است. کارگران اين معدن همگي از افراد فقيري هستند که از روستاها و شهرهاي کوچک کرمان براي کار به اعماق زمين مي روند. يکي از اهالي منطقه گفت؛ متأسفانه بارها شاهد انفجار در اين معدن بوديم اما به جاي اينکه ايمني را رعايت و دستگاههاي لازم را براي خارج کردن گاز توليد شده ناشي از استخراج زغال سنگ نصب کنند هيچ کار مفيدي براي اين معدن انجام نمي گيرد. وزير صنايع و معادن كابينه پاسدار احمدي نژاد كه چندي پيش به منطقه سفر کرده بود از نزديک در جريان مشکلاتي که اين معدن دارد و خطراتي که کارگران آن را تهديد مي کند قرار گرفت اما هيچ اقدامي انجام نداد.

******
مردم زاهدان عليه تصميم رژيم براى 3ماهه كردن اعتبار معاينه فنى خودروها به جاى يک سال تجمع كردند. اما دادستان رژيم در زاهدان در وحشت از گسترش اين حركت اعتراضى به خواسته معترضين تن داد و يک ساله شدن مدت اعتبار معاينه فنى خودرو را اعلام نمود.

زنان در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند
بيش از 500تن از زنان در مقابل مجلس رژیم تجمع كردند و عليه سياستهاى زنستيزانه و قوانين قرون وسطايى رژيم اعتراض نمودند. بنا به گزارش مقاومت ایران اين تجمع اعتراضى از ساعت14روز دوشنبه شروع شد و با حمايت گسترده مردمى ادامه يافت. مردم در حمايت از اعتراض زنان به تجمع آنان پيوسته و شعارهايى مانند "آزادى انديشه با ريش و پشم نميشه" را سر دادند.

پس از گذشت 30 سال از حکومت آخوندها در ایران، رژیم همچنان به جمع آوری آنتنهای ماهواره ای مشغول است
مأموران نيروى انتظامى اقدام به جمع‌آورى آنتنهاى ماهوارهيى در منطقه رباط كريم و سلطان آباد در استان تهران كردند. بنا بر گزارش دريافتى منابع خبری مقاومت ایران در داخل کشور، روز يكشنبه 2 گشت نيروى انتظامى و يک گشت موتورى همراه يک كاميون خاور اکثر ماهوارههاى مردم اين مناطق را جمع‌آورى کردند. این اقدام مأموران نيروى انتظامى مورد انزجار مردم اين منطقه قرار گرفت.

رکسانا صابری دست به اعتصاب غذا زده است
ركسانا صابرى خبرنگار آمريكايى - ايرانى تبار كه در زندان اوين بهسر مىبرد در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است. تلويزيون سى.ان.ان با اعلام اين خبر گفت: ركسانا صابرى كه روز شنبه پنجمين روز اعتصاب غذاى خود را سپرى كرد گفته است تا زمانى كه آزاد نشود، به اعتصاب غذاى خود ادامه خواهد داد. سى.ان.ان افزود: اين خبرنگار اتهام جاسوسى عليه خود را تكذيب كرده و گفته است كه او را مجبور به اين اعتراف نمودهاند. در همین رابطه سازمان عفو بينالملل طى بيانيهيى اعلام كرد محكوم كردن رکسانا صابرى خبرنگار آمريكايى ايرانى تبار، فاقد هرگونه اعتبار قانونى است زيرا مقامهاى رژيم ايران هيچگونه مدرکى ارائه نکردهاند که اتهام جاسوسى رکسانا را ثابت کند. عفو بينالملل افزود: رژيم ايران در هفتههاى اخير تعداد بسيار زيادى وبلاگ نويس، روزنامه نگار، کارگر، دانشجو و پيروان سايراديان را دستگير و روانه زندان کردهاند.

پاسدار لاریجانی، کلینتون را به "رفتارهای گزنده" تهدید کرد
خبرگزارى رسمى رژيم گزارش داد: على لاريجانى که در نهمين کنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيک در هتل المپيک تهران سخن مىگفت، با انتقاد از اظهارات اخير هيلارى کلينتون افزود: وى برخلاف سياست تغيير، سخن از اين گفت که مىخواهند رفتار جديدى را دنبال کنند، اما در عين حال، تحريمات خرد کننده را دنبال کنند. لاريجانى تصريح کرد: اگر از اين زبان استفاده مى‌کنيد بايد خود را آماده برخى رفتارهاى گزنده جمهورى اسلامى ايران نماييد.

******
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه ای حمله تروریستی به یک کاروان از زائران ایرانی در استان دیالی عراق را محکوم کرد. در این اطلاعیه آمده است: بلافاصله پس از اين جنايت هولناك، رسانههاى رژيم آخوندى در يك خبر سراپا دروغ اين جنايت را به مجاهدين نسبت داده و به نقل از منبع موهومى به نام ”شاهدان محلى حاضر در محل انفجار“ نوشتند بعيد نيست كه ”طراح اصلى اين انفجار“ اعضاى سازمان مجاهدين بوده باشند. اين به‌خوبى از نقش رژيم آخوندى در اين جنايت ضدانسانى پرده برمى‌دارد. اين اولين بار نيست كه رژيم آخوندى جنايات ضدبشرى خود را به مقاومت ايران نسبت مى‌دهد. ديكتاتورى مذهبى حاكم بر ايران كه تحت نام اسلام به صدور تروريسم و بنيادگرايى مبادرت مىكند و در سراسر منطقه از عراق و افغانستان و لبنان و فلسطين و يمن جنگافروزى مىكند تنها طرفى است كه از اينگونه كشتارها و خشونتهاى كور سود مىبرد. مقاومت ايران، حمله تروريستى به يك كاروان از اتوبوسهاى زائران ايرانى در استان ديالى عراق را كه دهها كشته و مجروح بر جاى نهاد، محكوم كرد و به‌خانواده‌هاى داغدار و عموم مردم ايران تسليت گفت و براى مجروحان آرزوى بهبودى سريع كرد.

دزدیهای پاسدار احمدی نژاد توسط مجلس رژیم، لاپوشی شد
در جلسه محرمانه مجلس رژیم، فاش گرديد كه مواردى از دزديها و چپاولهاى پاسدار احمدىنژاد كتمان شده است تا در آستانه نمايش انتخابات رسوايى ببار نياورد. سايت سركرده پيشين سپاه پاسداران نوشت: با اصرار نمايندگان حامى دولت از لاريجانى براى حمايت از دکتر احمدى‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهورى، رئيس مجلس اعلام مى‌کند، با توجه به ماهيت و فضاى انتخابات، اين اقدام به مصلحت مجلس نيست و اگر چه انتخابات رياست‌جمهورى اهميت دارد، اما جايگاه مجلس از آن مهمتر است و نبايد کارى بکنيم که مجلس قربانى انتخابات شود. بنابراين به مصلحت مجلس نيست که من از احمدى‌نژاد يا کانديداى ديگرى حمايت کنم. به گزارش سايت تابناك، گفته مى‌شود در جلسه مذکور، لاريجانى براى اثبات حسن نيت هيأت رئيسه براى جلوگيرى از تضعيف دولت، به برخى موارد سنگين از تخلفات اشاره کرده است که هيأت رئيسه براى جلوگيرى از افشاى تخلفات و درز آن به رسانه‌ها، به اصلاح گزارش اقدام کرده است؛ در حالى که اگر اين موارد منتشر مى‌شد، هزينه سياسى سنگينى به دولت وارد مى‌گرديد.

بیژن ترقی، ترانه سرای ایران درگذشت
بيژن ترقى از ترانه سرايان پيش كسوت ايران بامداد جمعه درگذشت. وى متولد سال ‌1308 بود و فعاليتهاى خود را با استادان و هنرمندان نامى روزگار خود چون ابوالحسن صبا، رضا محجوبى و على تجويدى آغاز كرده بود. از جمله آثار بيادماندنى شادروان بيژن ترقى مىتوان از «بيداد زمان، آتش كاروان، تك‌درخت، طاووس و سايه» نام برد. خبرگزاری حکومتی مهر در این رابطه نوشت: این ترانه‌سرای پیشکسوت 80ساله، از آذر ماه سال گذشته در حالی که از بیماری آرتروز نیز رنج می‌برد اظهار می داشت که وضعیت جسمی خوبی ندارد و چراغ عمرش رو به خاموشی است. ترقی مدتی بود که به علت آرتروز پیشرفته قادر به حرکت نبود. وی در آخرین مصاحبه اش گفته بود: چیزی برایم باقی نمانده است. کتابخانه را تعطیل کردم و خانه‌ام را برای تأمین هزینه‌های درمان فروختم. بیمه هم کاری برای من نکرد، فقط یک بار آمدند و دیگر پشت سرشان را هم نگاه نکردند. هزینه‌های درمانم را خودم پرداخت کردم و الحمدالله راضی‌ام.